?Under Surveillance [Pod kontrolou]


Year: 24. 4.—24. 7. 2022
Location: 45 000 l: Volume for Engaged Architecture, Brno (CZ)
Type: #speculation #exhibition #installation  

Site-specific installation.


 
     Dohledové systémy mají preventivní i penalizační charakter a jejich přítomnost je dnes intuitivní a jen málokdy zpochybňována. Foucault popsal, že statistické zpracovávání informací o populaci, a jeho následná aplikace, je už od 19. století neodmyslitelná složka moci v moderním státu.

Víra, že vystavěné prostředí může chování ovlivňovat, nebo dokonce vědomě konstruovat celou společnost, je architektům vlastní a objevuje se v této profesi v různých mutacích od osvícenství až dodnes. I dnes je prostředí dále navrhováno s cílem usměrňovat lidské chování, zamezit kriminálnímu jednání a selektovat vhodné a nevhodné “uživatele”. Někteří autoři dnes mluví o militarizaci veřejného prostoru v souvislosti s jeho úpravami, které mají zabránit jak "antisociálnímu chování", tak jej i budovy ochránit před potenciálními hrozbami. Obdobně jako jsou selektováni žádoucí a nežádoucí uživatelé, je ve vyčleněných městských prostorách sestavován seznam žádoucích a nežádoucích činností.

    Surveillance systems are both preventive and punitive, and their presence is now intuitive and rarely questioned. Foucault described how the statistical processing of information about the population, and its subsequent application, has been an inherent component of power in the modern state since the 19th century.

The belief that the built environment can influence behaviour, or even consciously construct an entire society, is inherent in architects and appears in the profession in various mutations from the Enlightenment to the present day. Even today, the environment continues to be designed with the aim of regulating human behaviour, preventing criminal behaviour and selecting appropriate and inappropriate 'users'. Today, some authors speak of the militarization of public space in relation to its modification, both to prevent "antisocial behaviour" and to protect it and the buildings from potential threats. Similarly to the selection of desirable and undesirable users, a list of desirable and undesirable activities is drawn up in designated urban spaces.Mark