?@PRIOR


Year: 2022
Location: OC Dornych, Brno (CZ)
Type: #architecture #speculation #exhibition #installation #research


An exhibition, 2022. In collaboration with Georgi Dimitrov.      Audiovizuální instalace představuje historii a okolnosti provázející výstavbu a otevření brněnského Obchodního domu PRIOR. Sesbírané materiály nám odkrývají logisticky složitou přípravu i samotnou stavbu OD v socialistickém Československu.

Jedním z hlavních zdrojů, který během VII. pětiletky měl celý proces výstavby pod drobnohledem, je Brněnský Večerník. Jak brněnský PRIOR postupně rostl, sledujeme tedy prizmatem nedočkavého zákazníka, který kriticky hlídá všechny termíny a dodávky. Obdobně nadšeně jako redaktoři Brněnského Večerníku přicházeli s fotografiemi zrodu tohoto fenoménu, instagram @prior_brno se snaží znovu zprostředkovat a zmapovat toto období pomocí současných vizuálních nástrojů.

Sesbírané materiály jsou výsledkem archivního výzkumu společně s Georgim Dimitrovem v rámci ateliéru Kristek-Sedlák na Fakultě architektury v Brně.       
    The audiovisual installation presents the history and circumstances surrounding the construction and opening of the Brno PRIOR Shopping Centre. The collected materials reveal the logistically complex preparation and construction of the OD in socialist Czechoslovakia.

One of the main sources that kept a close eye on the entire construction process during the VIIth Five-Year Plan is the Brno Večerník. As the Brno PRIOR grew, we follow it through the prism of an impatient customer who critically monitors all deadlines and deliveries. Similarly enthusiastic as the editors of Brněnský Večerník came up with photographs of the birth of this phenomenon, the instagram @prior_brno tries to re-create and map this period using contemporary visual tools.

The collected materials are the result of archival research together with Georgi Dimitrov within the Kristek-Sedlák studio at the Faculty of Architecture, BUT.